Menu

İlim Hizmet Araştırma Merkezi

Seminer Hocaları

Ahmet Akın ÇIĞMAN

1945 Kayseri- Bünyan’da doğdu. Aile olarak Çankırılıdır. Çankırı’nın 800 yıllık yerlisi olup köken olarak Candaroğulları’na dayanmaktadırlar. Babasının anne tarafından büyük dedeleri olan Kasım Bey Sultan, Fatih Sultan Mehmed’in kız kardeşi ile evlendi. Yani kendisi, saraya damat bir sülaleye mensuptur. Babasının babası Ahmed Fuad Bey Dâru’l- Muallimîn’den, annesi Halide Âtıfet Hanım’ın babası Âtıf Bey ise Tıbbiye’den mezun oldu. 1989’da Hakk’ın rahmetine kavuşmuş olan babası Kenan Çığman, ünlü bir doktor ve milletvekili, aynı zamanda da âlim bir zat idi.

İlim Yolculuğu’ndaki Durakları: Ankara, Konya, (tekrar) Ankara, Şark Medreseleri, Medine ve İstanbul …

Kur’an okumayı erken yaşlarda öğrenen Ahmet Akın Çığman, camilerde müezzinlik yaptı. Daha 4. sınıftayken Ömer Nasuhi Bilmen Hoca’nın Büyük İslâm İlmihâli’ni okuyup bitirdi. İlkokul’dan sonra Ankara İ.H.L’ye kaydoldu; ancak Ankara İ.H.L’de aradığını bulamayan Çığman, birinci sınıfı yarıda bırakarak okuldan ayrıldı. İlk başta Ankara’da birkaç hocadan Arapça ve İslâmi İlimler okudu. Fakat, bu da hocaya yeterli gelmeyip tam anlamıyla İslâmi İlimleri okuyabileceği bir Kur’an kursu arayışı içine girdi. Arayış içerisinde olduğu bu günlerde sık sık namaz için gittiği Ankara Hacı Bayram Câmii’nde Konya merkez vaizi Abdurrahman Öksüz Hoca ile karşılaştı. Bu tanışmadan sonra hoca, ilim yolculuğundaki istikametini Konya olarak belirledi.

Ankara’dan sonra İlim yolculuğunun ikinci durağı Konya oldu. Burada Nurâniye Kur’an Kursu’nda Ahmet Akın Çığman Hoca, Emsile, Binâ, Maksûd, İzzî, Avâmil, İzhâr’ı okudu. Verimli bir tedrisat dönemi geçirdiği bu günlerde hattını bir hayli ilerletti ve kısa zamanda Rik’a yazma konusunda usta hale geldi.

Daha sonrasında 4 ayını Burdur’ da ,20 ayını da Kırıkkale’de olmak üzere 24 ay askerlik yaptı.

Dönüşte Ankara’da medrese icazetli bir hoca olan Cemal Öğüt’ten bir süre, Bitlisli Tahir Silahtaroğlu Hoca’dan da 4 yıl ders aldı. Cemal Hoca ile Arapça bilgisini tazeleyip gramerini ilerletti, ondan Nûrû’l- îzâh’ı; Şeyh Halid Efendi’den icazetli Tahir Hoca’nın şark usulü rahle-i tedrîsînde ise avamil şerhi Tuhfe’yi , Şerh-i Muğnî’ yi , Hal’i, Nûrûl- Ebsar’ı okudu. Bu arada Altındağ Müftüsü Hamdi Çetinkaya’dan da Kudûrî şerhi Lübab’ı okudu. O yıllarda bazı imamlara, hocalara Arapça okutmaya, Ulus’ta bir camide Cuma vaazları vermeye de başladı.

Ankara’dan sonra yeni bir arayışa daha giren Ahmet Akın Hoca, methini duyduğu şark medreselerinde ders okumaya karar vererek, Aralık 1972’de, Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Havil köyünde bulunan büyük fıkıh âlimi Molla Muhiddin’in yanına gitti ve ondan Sâdullah-ı Gevrâ’nın 550 sayfalık Zemahşeri / Enmûzec Şerhi’ni okudu. Oradan Batman’a geçerek Tillolu Yusuf Hoca’dan Şafiî ve Hanefî fıkhını, Riyazü’s- Salihîn’i, Celâleyn’i de okuyarak ilim sahasını genişletti. Ardından Tillo’ya gidip, Arap asıllı büyük âlim Molla Burhan’dan Suyûtî’nin Elfiye Şerhi’ni okudu. Daha sonra Van’ın Gevaş ilçesinin Pişvak köyünde medrese usûlü ders vermekte olan Hasan Canbay Hoca’nın talebesi oldu ve Hanefî fıkhına ilâveten Molla Cami’yi, Katru’n-Nedâ’yı, Pendi Attâr’ı da ( Farsça ) ondan okudu. Nihayetinde şark medreselerinden icazet aldı.

Şarktaki verimli tedrisâtın ardından Medine’ye yöneldi. Türkiye’den oraya yerleşen ve ömrü boyunca 20 bin kitap okumuş olan büyük âlim Mustafa Necâtî Erzurûmî ile tanıştı. Bir yandan ondan Usûl-ü Fıkıh öğrenirken diğer taraftan da öğrencilere ders okuttu. Sonra onun tavsiyesi üzerine Şam’a giderek Furkan Medresesi’ne 3. Sınıftan başladı; ancak, bu medreseyi biraz hafif bularak daha kaliteli tedrisât yapan Fethu’l- İslâm Medresesi’ne kaydını yaptırdı. Bu medresenin de dördüncü sınıfından başladı. Şam’da 4 yıl kalarak, o dönemde Hanefî fıkhının büyük üstadlarından Abdurrezzâk Halebî’nin Emeviye Camiî’ndeki ders halkasına katıldı. Ayrıca Ömeriye Camii’nde vekil imamlık yaptı, Türk öğrencilere de ders verdi.

Ahmet Akın Çığman Hoca, halen İHAM ( İlim Hizmet Araştırma Merkezi  ) da dâhil olmak üzere onlarca ders halkalarında yüzlerce talebeye medrese usûlü ders vermeye aralıksız devam etmektedir. Çeşitli gruplarda Emsile, Binâ, Maksûd, İzzî, Avâmil gibi derslerin yanısıra İzhâr, Kudûrî, El- İhtiyâr, el- Lübâb, Tâc, Nurû’l- İzah, Merâku’l- Felâh,  Tefsîrü Âyâti’l-Ahkâm , Riyâzü’s-Salihin’i de okutmayı sürdürmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Mustafa KARATAŞ

20 Mart 1961’de Sivas’ta doğdu.

İlk ve ortaokulu Karabük’te okudu.

Kastamonu’da başladığı İmam Hatip Lisesi’ni Sakarya’da bitirdi.

1984’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1989’da aynı Üniversitede Hadis alanında Yüksek lisansını,

1998’de Doktorasını tamamladı.

2000’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı.

2008’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Doçentlik unvanını aldı.

Ayrıca;

2000-2007 yılları arasında Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı’nda bulundu.

2001-2008 yılları arasında İlahiyat Fakültesi Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Başkanlığını,

2003-2006 yılları arasında da Fakülte Kurul Üyeliği görevini yürüttü.

Güzel Sanatlar/Hüsn-ü Hat ve Hadis dersleri verdi ve Hadis alanında birçok yüksek lisans ve doktora tezi yönetti.

Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı’ndaki görevini sürdürmektedir.

Diğer taraftan başarılı öğrencileri burs ve seminerlerle desteklemek amacıyla kurduğu İHAM (İlim Hizmet Araştırma Merkezi)’da yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Kursiyerlere Rehberlik dersleri de vermektedir.

Otuza yakın ilmi makalesi yayınlanan ve pek çok eseri ve tebliğleri bulunan Mustafa Karataş, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yüzlerce konferans verdi.  İlmi toplantılar, araştırma, konferans ve seyahat amaçlı pek çok ülkeye giderek ilim ve fikir adamlarıyla görüşme imkânı buldu.

2004 yılından itibaren televizyon programı yapan Karataş, bugüne kadar Ramazan İftar Programları, Cuma Sabahları ve Muhabbet Kapısı olmak üzere beş yüzden fazla canlı yayın gerçekleştirdi.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Mustafa Karataş, yurt içi ve yurt dışı konferanslarına, İHAM onursal başkanlığına ve televizyon programlarına devam etmektedir.

İngilizce ve Arapça bilen Mustafa Karataş, evli ve dört çocuk babasıdır.

www.mustafakaratas.com ve twitter @muhabbet_kapisi adreslerinden soru ve mesajlarınızla yazarımıza ulaşabilirsiniz.

Yayınlanmış Eserleri:

Her Yemekte Duâ

İbadetlerde Ruh ve Şekil

Mutlu Bir Yuva İçin Dört Mektup

Hadislerin Sayısı

Hz. Peygamberin Beden Dili

Kul Peygamber

En Güzel Duâlar

e-Fetva

Mehmet YAĞCI

أبو عمار محمد أحمد يغجي

1959’de İstanbul’da doğdu.  Çok kıymet verdiği çocukluk yıllarında İstanbul un muhtelif meydanlarında yaşanan gelişmeleri gözlemleme fırsatı buldu.

İlk ve ortaokulu halen oturduğu mahallede, lise öğrenimini İstanbul İmam-Hatip Lisesinden 1979’da mezun olarak tamamladı. Aynı yılda Almanya’da bir seneye yakın fahri görevde bulundu.

1980’de lisans eğitimi için Mekke-i Mükerreme’ye gitti ve Ummu’l-Kurâ Üniversitesi Kulliyet ş-şeria kısm el-kitab ve s-sunne’de okudu.

1987’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Çeşitli yayınevlerinde tercüme faaliyetlerinde ve turizm sektöründe idarecilik ve rehberlik görevinde bulundu.

1992’de Kazım Karabekir İmam Hatip Lisesi’nde başladığı Arapça dersi öğretmenliğine halen devam etmektedir.

Bunun yanı sıra 29 Mayıs Üniversitesi’nde ve çeşitli vakıflarda Arapça dersleri vermektedir.

Ortaokul yıllarında başladığı eğitim faaliyetlerini her daim daha faydalı metod arayışında olarak sürdürmüştür. Eğitimde düsturu : ‘ Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız ‘ olmuştur.

Özellikle, Türkiye’de Arapça öğretiminde metod hataları sebebiyle yaşanan zorlukları geliştirdiği yöntemlerle kolaylaştırmak, bu alanın bir tarzını teşkil etmektedir.

Arapçayı, çayı, İstanbul’u ve mehteri çok sevmektedir.

İki çocuk babasıdır.

Mohammad Shteiwi Haiel Al-Shraa

6 Mart 1979’da Ürdün/ Mafrak’ta doğdu.

İlk ve ortaokulu Mafrak’ta okudu.

1997’de Mafrak Lisesi’ni bitirdi.

2000’de İbn Haldun Fakültesi’nde ( İrbid) Akademi eğitimi aldı.

2006’da Ürdüniyye Üniversitesi ( Jordon University ) Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu.

2007’de Ürdüniyye Üniversitesi- Amerikan OHAYO University işbirliğiyle Teknoloji Bilimleri alanında Tezsiz Yüksek Lisans yaptı.

2009 yılında iki yıl boyunca Amerikan Konsolosluğu’nun açtığı dil kursuna katıldı.

2011 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Öğrenci bursiyeri olarak Türkiye’ye geldi. 2011 yılında Taksim/Tömer kursunu bitirdi.

2011 yılı Eylül ayında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Yüksek Lisans programını (Türkçe) kazandı.

İstanbul’da birçok merkezde Arapça dersleri vermektedir.

Mustafa YILDIRIM

6 Mart 1954 ‘te Çanakkale’de doğdu.

İlkokulu Çanakkale’de bitirdi.

İlkokuldan sonra hafızlığını tamamladı. Bununla beraber Arapça okudu.

Urfa’da askerlik yaptı.

Askerlik dönüşünde Çanakkale’nin bir köyünde ücretli olarak imamlık yapmaya başladı.

İstanbul’da Çatalca’ya bağlı Dursunköy’de 3,5 yıl ücretli imamlık yaptı.

Bolu’da açılan müezzinlik imtihanını kazandı. 1980’de Bali Paşa Camii’ne müezzin olarak atandı.

1980’den sonra Mehâric-i Hurûf Kıraat-i Aşere, Takrib, Tayyibe’yi bir müddet Gönenli Mehmet Efendi Hoca’da bir müddet de Mithat Temiztürk hocada okudu. Sonrasında ise, Mithat Temiztürk Hoca’da tamamladı.

Tayyibe okuduktan sonra, kendi okuduğu yerde okutman ( hoca ) olarak görev yaptı.

İmam Hatip orta ve lise kısmını İstanbul’da okudu.

Daha sonra İlahiyat Ön Lisans’ı kazanarak burayı tamamladı. Bu arada Arapça gramer okudu. Hafızlığını daha iyi hale getirdi.

Habil Öndeş İlahi Korosu’na katıldı, musiki dersi aldı.

Parmakkapı (Fatih ) Kur’an Kursu’nda hafız yetiştirdi.

İstanbul müftülüğünün açmış olduğu müezzinlik eğitiminde: “ Türkiye’nin her yerinde müezzin hocalığı yapabilir.” sertifikasıyla birlikte “formatör öğretici” olarak görev aldı. Kuran kursu öğretmenlerine, imamlara, müezzinlere zaman zaman İstanbul ve Fatih müftülüğünün de görev vermesiyle formatör öğreticilik yaptı.

Balipaşa Camii’nden sonra Haseki Sultan Camii’ne imam olarak geldi.

Ardından Pertevniyal Valide Sultan Camii’nde göreve başladı ve bir yıldan  beri burada devam etmekle  birlikte Daru’l Kurra ‘da 93 yılından beri öğreticilik yapmaktadır.

Ayrıca İHAM ( İlim Hizmet Araştırma Merkezi )’da da Tâlim dersleri vermeye devam etmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Nevzat Salih GÜVEN

25 Ocak 1952 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesinde doğdu.

İlköğrenimini Şerefli Koçhisar’da tamamladı.

Ortaokul ve liseyi Ankara Atatürk Lisesi’nde bitirdi.

1974 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.

Uzun süre Lisan Okulu’nda Arapça öğretmenliği yaptı.

1984-1985 yıllarında Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde dil eğitimi için bulundu.

Halen İHAM (İlim Hizmet Araştırma Merkezi)’ da part-time olarak Arapça öğretmenliğine devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ömer AYDIN

1968’de Samsun’un Terme ilçesinde doğdu.

1978’de İlkokulu bitirdi.

1985’te Terme İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. İmâm-Hatip öğrenciliği sırasında özel hocalardan Arapça ve İslâmi İlimlere ait dersler aldı.

1990’da Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1991’de Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu.

1993’te Milli Eğitim Bakanlığı bursu aracılığıyla, üç ay süre ile Mısır’a giderek Arapça dil kursu ile birlikte, Kahire Üniversitesi’nde Anabilim dalı ile ilgili araştırmalarda bulundu.

1992’de Yüksek Lisansı’nı tamamladı.

1996’da yılında Sadru’ş-Şerîa es-Sânî’ye Göre İnsan Hürriyeti ve Fiilleri isimli çalışmasıyla Kelâm Doktoru unvanını kazandı.

1997 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı Yardımcı Doçentliği’ne atandı.

2002’de Doçent,

2009’da Profesör oldu.

Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı’nda akademik görevini sürdürürken fakültenin Dekan Yardımcılığını da yürütmektedir

Ayrıca İHAM ( İlim Hizmet Araştırma Merkezi )’ da Kelam ve Mantık dersleri de okutmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunan ve birçok kitabın editörlüğünü yapan Prof. Dr. Ömer Aydın’ın basılı eserleri şunlardır:

Kuran Işığında Kader ve Özgürlük, İstanbul, Beyan Yy.,1998.

Türk Kelam Bilginleri, İstanbul, İnsan Yy., 2004.

Kur’an-ı Kerim’de İman-Amel İlişkisi, İstanbul, İşaret Yy., 2007.

Kur’an-ı Kerim’de İman-Ahlak İlişkisi, İstanbul, İşaret Yy., 2007.

İslam Dini, (M. M. Ali’den çeviri), İstanbul, İşaret Yy., 2007

Kur’ân Sözlüğü, (J. Penrice’den çeviri), İstanbul, İşaret Yy., 2010.

Kelimeler Arasındaki Farklar, (İsmail Hakkı Bursevi’den çeviri), İstanbul, İşaret Yy., 2011.

Prof. Dr. Bekir KUZUDİŞLİ

1975 ‘te Nizip / Gaziantep’te doğdu.

1998’de  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

2001’de aynı fakültede Kunut Hadisleri ve Değerlendirmesi başlığı ile yüksek lisansını tamamladı.

2005’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Hadis Rivayeti’nde Aile İsnadları teziyle doktor oldu.

2008-2009 yılında bir yıl süreyle Emory Üniversitesi’nde (Georgia/ABD), Şia Hadis Rivayeti ile ilgili olarak proje çalışmasında bulundu.

Bekir Kuzudişli, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak görevini sürdürmekte; isnad, oryantalizm ve Şia’da Hadis Rivayeti alanlarındaki çalışmalarına devam etmektedir.

Yard. Doç. Fikret SOYAL

1977 yılında Gaziantep/Nizip’de dünyaya geldi.

İlk ve ortaöğrenimini aynı ilçede tamamladı.

2001 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

2004 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde “Celâleddin ed-Devvânî’ye Göre Firavun’un İmanı ve Ali el-Kârî’nin Eleştirisi” konulu teziyle Yüksek Lisansını tamamladı.

Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde Doktoraya başladı.

30 Aralık 2004 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı.

2006-2007 Eğitim-Öğretim döneminde M.E.B. yurt dışı bursuyla 1 yıl süreyle Ürdün/Amman’da bulundu.

2011 Şubat ayında İlk Dönem İslâm Kelâmcılarının Teslîs Eleştirileri konulu çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

2012 Şubat ayında aynı bölümde Yard. Doç. olarak göreve başladı.