Menu

İlim Hizmet Araştırma Merkezi

Aile ve Namaz Eğitimi

İnsanlık var olalı beri sosyolojik olarak toplumları meydana getiren unsurların başında aile gelmektedir. Hiç şüphesiz aile yapısı sağlam, fertlerinin birbiriyle münasebeti kuvvetli olduğu toplumlar geleceğe daha bir güvenle bakmaktadırlar.

İçinde yaşadığımız toplumun güzelliklerinden birisi de, düzenli ve devamlı aile ilişkileridir. Toplumların devamlılığında önemli bir yere sahip olan aile sayesinde dini ve milli değerlerimiz muhafaza edilmekte, bu değerlerin sürekliliğine dair ümidimiz artmaktadır.

Ataerkil ve anaerkil olmasına göre fertlerinin sayısı ve yapısı değişen aileye dinimizde de büyük önem verilmiş, insanların aile kurmaları çeşitli âyet ve hadislerle teşvik edilmiştir. Zira aile hem kişinin huzur bulduğu bir ortam, hem neslin devamı için bir vesile, hem de kişiyi dince günah sayılan bir takım kötülüklerden alıkoyan bir koruyucu niteliğindedir. Bu durum şu âyette açıkça ortaya konmuştur: “İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, O’nun varlığının belgelerindendir. Bunda düşünen insanlar için dersler vardır.”[1]

Ailenin topluma katacağı ve kazandıracağı çok şey vardır. Zira ailede bir başkan vardır aile içinde ve dışında ona yön veren ve onu düzenleyen. Bu noktada aile reisine düşen, idaresi altında bulunanlara Allah’a itaatkâr olmayı emretmek ve onları Allah’a karşı gelmekten sakındırmak, kendilerini eğitmek ve dinin yasaklarından uzaklaştırmaktır.

Aile içinde fertler, toplumsal görevlerle birlikte bireysel sorumluluklar ve kulluk bilinci, dolayısıyla ibadet şuuru da kazanırlar. İbadetlerin başında hiç şüphesiz namaz ibadeti gelmektedir. Pek çok hadiste, kendisine sorulan sorulara cevap veren Allah Resulü, ibadetleri sırasıyla sayarken şehadetten hemen sonra namazı zikretmiştir. Nitekim bir âyette de “Ailene namaz kılmayı emret! Kendin de namaza dört elle sarıl!.”[2]buyurulmaktadır. Kullarına namazı emreden Allah, her türlü ihtiyaçtan uzak olduğuna göre, bu ibadet sadece insanların kendi yararınadır.

Öte yandan Namaz kılan fert için Allah’ın, meleklerin, inananların ve bütün yaratılmışların hayır duası bulunmaktadır. Allah’ın kula hayır duası, kılınan namaz vesilesiyle kulu olumsuz karakter özelliklerinden temizleyip kurtarması demektir. Böylece aile içinde örnek olan anne-babanın bazı olumsuzluklardan uzaklaşması ve bu yönde çocuklarına da örnek olması mümkün olacaktır.

Aile bir ibadet eğitim merkezidir aynı zamanda. İnsanın en çok muhtaç olduğu şey gönül huzurudur. Bu huzur kulun Allah’a yaklaşması ve yakınlaşmasıyla duyulur. Allah’a yaklaşmanın yolu ise ona ibadet etmektir. Kulu Allah’a en fazla yaklaştıran şey, namazdır. Allah, Peygamber Efendimizin şahsında biz Müslümanlara, dini vazifelerin en başı ve ibadetlerin sembolü olan namaz ibadetini ailemize emretmemizi ve onları ibadet eder hale getirmemizi sağlayacak bir eğitim vermemizi istiyor. Üzülerek belirtelim ki, bu gerçek bugün dikkate alınmamakta/alınamamaktadır. Ailesinin maddi ihtiyaçlarını temin ederek mutlu olmalarına gayret eden bir kimse, onları manen mutlu edecek şeyin namaz olduğunu düşünmeli, onlara namaz kılmayı tavsiye etmeli, namaz kılmayı bilmiyorlarsa, öğrenmelerini sağlamalıdır. Ayrıca kendisi de bu konuda onlara güzel örnek olmalıdır.

Lokman (a.s.)’ın, oğluna verdiği şu öğüt ne kadar anlamlıdır: Yavrucuğum! Namaz kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işleridir.”[3]Bu âyetler ışığında düşünmemiz ve anlamamız gereken husus, aile reisinin birinci vazifesinin eşine ve çocuklarına namaz kılmayı tavsiye etmesi, onları mutlu ve huzurlu bir hayata hazırlamasıdır. Nitekim başka bir âyette Rabbimiz “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz.” [4] buyurmaktadır.

Aile reisi, aile fertlerini ateşten nasıl koruyacaktır? Bunun cevabı şudur:

Onlara Allah’tan korkmalarını ve O’nun buyruklarına karşı gelmemelerini tavsiye edecektir. Tavsiyenin yeterli olmadığını, tavsiye ettiği şeyleri delilleriyle birlikte öğretmek gerektiğini düşünerek İslamiyet’i anlatacak ve öğrenmelerine yardımcı olacaktır. İnsanın hem kendisini hem de ailesini ateşten koruması oldukça anlamlı bir emirdir. Bu ancak ilahi buyrukları bizzat yapmakla, yasaklardan öncelikle kendisi sakınmakla ve böylece ailesine güzel örnek olmakla mümkündür. Bu örnekliğin başında da kuşkusuz bir tevhid eylemi olan namaz gelmektedir.

 


[1] Rum, 30/21.

[2] Taha, 20/132.

[3] Lokman, 31/17.

[4] Tahrim, 66/6.

Be the first to comment! 

Devamını oku…